گاماس گاماس

اصلا این گاماس گاماس چیه؟

استاد: این روزها که وقت نسبتاً کمی تا کنکور مونده یه جورایی مشاورا دنبال راههای کوتاه برای موفقیت دانش آموزها هستن راهی که هم سریعتر و با صرفه تره.

دانش آموز: ولی واقعیتش آقا ما چند تا گیر داریم:

1) رفت و آمد پدرمونو در آورده خسته میشیم و وقتمونم خیلی تلف میشه

2) از اون طرف اگه با DVD بخواییم بخونیم برا رفع اشکال کسی رو پیدا نمیکنیم در ضمن قیمتهاشونم که نگم براتوووووون

3) چون همه تیپ سوالات رو نمیشناسم واسه همین تو بعضی سوالها هنگ میکنم

4)کسی هم نیست، از هر بحثی که میخونم مدام ازم آزمون بگیره

استاد: ببین یه سیستمی پیدا کردم، برامم خیلی عجیبه!!!! همه این دغدغه ها اونجا حل شده، رفته. سعی کن تو اولین فرصت حتما بهش سر بزنی و برنامه هاشو نگاه کنی. روش اونا اینطوریه که

1) فیلمهای آموزشی رو دانلود میکنی که حل سوالات مفهومی با تیپ بندی مناسب هست

2) کلاس آنلاین میزارن تا بتونی اشکالاتت رو ازشون تو کلاس بپرسی

3) آزمون میدی تا بتونی خودت محک بزنی

4) تحلیل ویدیویی سوالات به همراه کارنامه تحلیلی که هم میتونی اشکالاتت رو رفع کنی، مهمتر از اون میفهمی چه سوالی دارای تله آموزشی بوده

برای شروع، رشتتو انتخاب کن و نقشه راه پیشنهادی مارو تو برنامت اعمال کن

درس ریاضی

گاماس موضوع جمع بندی ویدیویی کلاس آنلاین آزمون آنلاین
گاماس 1 مفاهیم اولیه، دامنه و برد تابع خرید خرید خرید
گاماس 2 معرفی انواع توابع خاص و جبر توابع خرید خرید خرید
گاماس 3 ترکیب و معکوس توابع خرید خرید خرید
گاماس 4 تابع و معادله درجه 2 و 3 و روابط بین ریشه ها خرید خرید خرید
گاماس 5 مجموعه، الگو و دنباله خرید خرید خرید
گاماس 6 ترکیبیات خرید خرید خرید
گاماس 7 احتمال خرید خرید خرید
گاماس 8 مثلثات خرید خرید خرید
گاماس 9 آمار خرید خرید خرید
گاماس 10 حد و پیوستگی خرید خرید خرید
گاماس 11 مشتق خرید خرید خرید
گاماس 12 کاربرد مشتق خرید خرید خرید
گاماس 13 هندسه و هندسه تحلیلی خرید خرید خرید
جامع 1 گاماس 1 تا 4 و گاماس 8 خرید
جامع 2 گاماس 5 تا 7 و گاماس 9 خرید
جامع 3 گاماس 10 تا 13 خرید
جامع 4 مطابق آزمون سراسری خرید
جامع 5 مطابق آزمون سراسری خرید

درس فیزیک

گاماس موضوع جمع بندی ویدیویی کلاس آنلاین آزمون آنلاین
گاماس 1 الکتریسیته ساکن خرید خرید خرید
گاماس 2 نوسان و موج تا صفحه 60 خرید خرید خرید
گاماس 3 الکتریسیته جاری خرید خرید خرید
گاماس 4 نوسان و موج کل فصل خرید خرید خرید
گاماس 5 ویژگی فیزیکی مواد خرید خرید خرید
گاماس 6 حرکت شناسی خرید خرید خرید
گاماس 7 مغناطیس خرید خرید خرید
گاماس 8 القای الکترومغناطیس خرید خرید خرید
گاماس 9 دما و گرما خرید خرید خرید
گاماس 10 دینامیک خرید خرید خرید
گاماس 11 کار و انرژی خرید خرید خرید
گاماس 12 آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای خرید خرید خرید
گاماس 13 جامع پایه دهم خرید
گاماس 14 جامع پایه یازدهم خرید
جامع 1 مطابق کنکور سراسری خرید
جامع 2 مطابق کنکور سراسری خرید

درس شیمی

گاماس موضوع جمع بندی ویدیویی کلاس آنلاین آزمون آنلاین
گاماس 1 جدول تناوبی و خواص آن خرید خرید خرید
گاماس 2 ساختار لوییس خرید خرید خرید
گاماس 3 نام گذاری ترکیبات یونی و مولکولی خرید خرید خرید
گاماس 4 استوکیومتری واکنش خرید خرید خرید
گاماس 5 محلول ها خرید خرید خرید
گاماس 6 اسید و باز خرید خرید خرید
گاماس 7 الکتروشیمی خرید خرید خرید
گاماس 8 تعادل شیمیایی خرید خرید خرید
گاماس 9 سینتیک شیمیایی خرید خرید خرید
گاماس 10 ترکیبات آلی خرید خرید خرید
گاماس 11 پلیمرها خرید خرید خرید
گاماس 12 جامع پایه دهم خرید
گاماس 13 جامع پایه یازدهم خرید
گاماس 14 جامع پایه دوازدهم خرید
جامع 1 مطابق کنکور سراسری خرید
جامع 2 مطابق کنکور سراسری خرید

درس دین و زندگی

گاماس موضوع جمع بندی ویدیویی کلاس آنلاین آزمون آنلاین
گاماس 1 درس 1 تا 3 دین و زندگی 1 خرید خرید
گاماس 2 درس 4 تا 6 دین و زندگی 1 خرید خرید
گاماس 3 درس 7 تا 9 دین و زندگی 1 خرید خرید
گاماس 4 درس 10 تا 12 دین و زندگی 1 خرید خرید
گاماس 5 درس 1 تا 3 دین و زندگی 2 خرید خرید
گاماس 6 درس 4 تا 6 دین و زندگی 2 خرید خرید
گاماس 7 درس 7 تا 9 دین و زندگی 2 خرید خرید
گاماس 8 درس 10 تا 12 دین و زندگی 2 خرید خرید
گاماس 9 درس 1 تا 5 دین و زندگی 3 خرید خرید
گاماس 10 درس 6 تا 10 دین و زندگی 3 خرید خرید
جامع 1 مطابق کنکور سراسری خرید
جامع 2 مطابق کنکور سراسری خرید

درس حسابان

گاماس موضوع جمع بندی ویدیویی کلاس آنلاین آزمون آنلاین
گاماس 1 مفاهیم اولیه، دامنه و برد تابع خرید خرید خرید
گاماس 2 معرفی انواع توابع خاص و جبر توابع خرید خرید خرید
گاماس 3 ترکیب و معکوس توابع خرید خرید خرید
گاماس 4 تابع و معادله درجه 2 و 3 و روابط بین ریشه ها خرید خرید خرید
گاماس 5 تبدیل نمودار، تقسیم و بخش پذیری خرید خرید خرید
گاماس 6 مجموعه، الگو و دنباله خرید خرید خرید
گاماس 7 مثلثات خرید خرید خرید
گاماس 8 حد و پیوستگی خرید خرید خرید
گاماس 9 مجانب خرید خرید خرید
گاماس 10 مشتق خرید خرید خرید
گاماس 11 کاربرد مشتق درس 1 و 2 خرید خرید خرید
گاماس 12 کاربرد مشتق درس 3 خرید خرید خرید
جامع 1 گاماس 1 تا 4 خرید
جامع 2 گاماس 5 تا 7 خرید
جامع 3 گاماس 8 تا 10 خرید
جامع 4 گاماس 8 تا 12 خرید
جامع 5 مطابق آزمون سراسری خرید
جامع 6 مطابق آزمون سراسری خرید

درس فیزیک

گاماس موضوع جمع بندی ویدیویی کلاس آنلاین آزمون آنلاین
گاماس 1 الکتریسیته ساکن خرید خرید خرید
گاماس 2 نوسان و موج تا صفحه 60 خرید خرید خرید
گاماس 3 الکتریسیته جاری خرید خرید خرید
گاماس 4 نوسان و موج کل فصل خرید خرید خرید
گاماس 5 ویژگی فیزیکی مواد خرید خرید خرید
گاماس 6 حرکت شناسی خرید خرید خرید
گاماس 7 مغناطیس خرید خرید خرید
گاماس 8 القای الکترومغناطیس خرید خرید خرید
گاماس 9 دما و گرما خرید خرید خرید
گاماس 10 دینامیک خرید خرید خرید
گاماس 11 کار و انرژی خرید خرید خرید
گاماس 12 آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای خرید خرید خرید
گاماس 13 جامع پایه دهم خرید
گاماس 14 جامع پایه یازدهم خرید
جامع 1 مطابق کنکور سراسری خرید
جامع 2 مطابق کنکور سراسری خرید

درس شیمی

گاماس موضوع جمع بندی ویدیویی کلاس آنلاین آزمون آنلاین
گاماس 1 جدول تناوبی و خواص آن خرید خرید خرید
گاماس 2 ساختار لوییس خرید خرید خرید
گاماس 3 نام گذاری ترکیبات یونی و مولکولی خرید خرید خرید
گاماس 4 استوکیومتری واکنش خرید خرید خرید
گاماس 5 محلول ها خرید خرید خرید
گاماس 6 اسید و باز خرید خرید خرید
گاماس 7 الکتروشیمی خرید خرید خرید
گاماس 8 تعادل شیمیایی خرید خرید خرید
گاماس 9 سینتیک شیمیایی خرید خرید خرید
گاماس 10 ترکیبات آلی خرید خرید خرید
گاماس 11 پلیمرها خرید خرید خرید
گاماس 12 جامع پایه دهم خرید
گاماس 13 جامع پایه یازدهم خرید
گاماس 14 جامع پایه دوازدهم خرید
جامع 1 مطابق کنکور سراسری خرید
جامع 2 مطابق کنکور سراسری خرید

درس دین و زندگی

گاماس موضوع جمع بندی ویدیویی کلاس آنلاین آزمون آنلاین
گاماس 1 درس 1 تا 3 دین و زندگی 1 خرید خرید
گاماس 2 درس 4 تا 6 دین و زندگی 1 خرید خرید
گاماس 3 درس 7 تا 9 دین و زندگی 1 خرید خرید
گاماس 4 درس 10 تا 12 دین و زندگی 1 خرید خرید
گاماس 5 درس 1 تا 3 دین و زندگی 2 خرید خرید
گاماس 6 درس 4 تا 6 دین و زندگی 2 خرید خرید
گاماس 7 درس 7 تا 9 دین و زندگی 2 خرید خرید
گاماس 8 درس 10 تا 12 دین و زندگی 2 خرید خرید
گاماس 9 درس 1 تا 5 دین و زندگی 3 خرید خرید
گاماس 10 درس 6 تا 10 دین و زندگی 3 خرید خرید
جامع 1 مطابق کنکور سراسری خرید
جامع 2 مطابق کنکور سراسری خرید

سوالات متداول

آیا برای شروع دیر نشده؟

پاسخ سوال در این قسمت قرار می گیرد.

آیا برای شروع دیر نشده؟

پاسخ سوال در این قسمت قرار می گیرد.

آیا برای شروع دیر نشده؟

پاسخ سوال در این قسمت قرار می گیرد.

آیا برای شروع دیر نشده؟

پاسخ سوال در این قسمت قرار می گیرد.

همین الان یادگیری را شروع کنید

با ثبت نام در وب سایت ما و مشارکت در دوره ها، آینده خود را با یادگیری مهارت های جدید تضمین کنید
برو به بالا